Topic

FAQ
Login Register
AOA.h
Jul 17, 2023 11:18

/

A

/A

有无相关aoa.h参数说明,例如支持修改的范围,单位.


1 replies
TL_Soyo Jul 17, 2023 13:42
0
/A

你好,

  可以在wiki上找到文档,但是设计到参数修改,调参等建议请联系销售获取FAE对接。