Topic

FAQ
Login Register
BDT 查看实时变量 提示 open .lst Err!
Mar 27, 2023 22:32

/

A

/A


BDT 调试查看实时变量 提示 open .lst Err!请问怎样解决?谢谢!


1 replies
TL_Soyo Mar 28, 2023 10:06
0
/A

你好,

  BDT 调试查看实时变量需要你先打开一个bin文件,同时该bin文件的lst文件和他在同一目录才可以查看变量。