Topic

FAQ
Login Register
TLSR951x最短延迟能做到多少ms
Sep 23, 2022 16:49

/

A

/A你好,我们打算用TLSR951x方案做一套无线麦克风产品,现在客户想知道这个方案能做到最短的延迟是多少ms呢?


3 replies
TL_Soyo Sep 26, 2022 11:21
0
/A

你好,

  请找我公司FAE获取具体数据。

zhyl [Author] Sep 26, 2022 12:28
0
/A

你好,麻烦你把FAE的联系方式或者邮箱发我一下,我跟他联系一下,谢谢

TL_Soyo Sep 26, 2022 12:37
0
/A