Topic

FAQ
Login Register
【sig mesh】【SDK4.1.0.0】Ble mesh广播或组播控制 子设备 存在概率性个别设备没控制成功
May 09, 2024 09:23

/

A

/A

1.请问 Ble mesh广播或组播控制 子设备 全开或全关,存在概率性个别子设备没控制成功,有什么好的解决方式?
2 replies
TL_Soyo May 09, 2024 15:39
0
/A

你好,

  抓包看是否ttl转发消耗完了呢。

t_zgl [Author] May 10, 2024 15:34
0
/A


您好,通过抓包看,TTL值是9。(默认设置为10)