Topic

FAQ
Login Register
TLSR8258单纯跑Zigbee,请问如何使能内部PA? 从而将发射功率配置到10dbm
Nov 16, 2023 21:14

/

A

/A
TL_Soyo Nov 17, 2023 14:02
0
/A

你好,

  修改该定义即可ZB_DEFAULT_TX_POWER_IDX。

3 replies
TL_Soyo Nov 17, 2023 14:02
0
/A

你好,

  修改该定义即可ZB_DEFAULT_TX_POWER_IDX。

TL_Soyo Nov 21, 2023 10:26
0
/A

你没使能PA,另一个分支是不会影响的,建议你用频谱仪检查下发射功率。