Topic

FAQ
Login Register
蓝牙mesh的上位机软件在哪里可以下载?
Jul 20, 2022 23:11

/

A

/A


SIG_Mesh_Tool.exe。这个mesh上位机软件在哪里可以下载,麻烦给我个链接。谢谢。在官网上我找不到


1 replies
TL_Soyo Jul 21, 2022 10:27
1
/A

你好,

  在mesh工程tools目录中。